Regulamin Uczestnictwa w Konferencji

OPEN FORUM i wydarzeniach towarzyszących

1 Definicje

 1. Organizator – ITS Comunication Inga Safader – Powroźnik z siedzibą w Medyni Głogowskiej 754, NIP: 815-154-67-06
 2. Uczestnik – osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w FORUM
 3. Zgłaszający – podmiot lub osoba fizyczna, która poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Forum i dokonuje płatności online lub przelewem elektronicznym.
 4. Konferencja – spotkanie biznesowe zorganizowane przez Organizatora pod tytułem OPEN FORUM i Open Forum Local, organizowanych stacjonarnie w różnych lokalizacjach w Polsce
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zasad udziału w Konferencji

 

2 Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, www.openforum.com.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Forum wynosi, w zależności od wybranego pakietu w cenie regularnej ogłaszanej na stronie internetowej Konferencji lub zgodnej z aktualnymi promocjami i kuponami rabatowymi. 
 1. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje udział w wydarzeniu na żywo oraz dostęp do platformy z nagraniami i materiałami edukacyjnymi w zależności od wybranego pakietu.
 2. Dostępne pakiety opisywane są i aktualizowane na stronie internetowej przed poszczególnymi wydarzeniami. 
 3. Terminy zakupu poszczególnych pakietów aktualizowane są na stronie. 
 4. Za dokonanie zgłoszenia uznaje się datę uiszczenia opłaty za wybrany pakiet i otrzymanie kodu dostępu do platformy
 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail od Organizatora z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą.
 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
 7. Uczestnik biorąc udział w Konferencji wyraża zgodę na:
  • utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  • Zgoda na umieszczenie w Raporcie Nazwy Firmy osoby rejestrującej się w charakterze Uczestnika (Raport wysyłany będzie do wszystkich uczestników po wydarzeniu)
 8. Organizator jest uprawniony do wysyłania Uczestnikom Konferencji, droga mailową informacji dotyczących Konferencji – przed i po wydarzeniu w tym przesłania Raportu z Konferencji i podsumowania Konferencji, informacji o wydarzeniach w ramach Open Forum. Przesłanie informacji związanej z Konferencją nie stanowi informacji handlowej, ani też nie są to działania w celach marketingu bezpośredniego, na takie działanie nie jest wymagane uzyskanie zgody od Uczestnika.

 

3 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem  OPEN FORUM (dalej: „Konferencja”), jest firma ITS Comunication Inga Safader – Powroźnik z siedzibą w Medyni Głogowskiej 754 NIP: 815-154-67-06 (dalej: „Organizator”).
 2. Konferencja odbywa się na żywo lub zdalnie w lokalizacjach opisanych na stronie internetowej
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

4 Płatność, rezygnacja i reklamacje

 1. Płatności za udział w Konferencji, należy dokonać w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania faktury pro-forma, nie później jednak niż przed dniem Konferencji,  przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w jej treści lub za pomocą płatności elektronicznych dostępnych przy rejestracji.
 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie Rezygnacji z uczestnictw w Kongresie.
 3. Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencjach, należy dokonać pisemnie, przesyłając oświadczenie o rezygnacji na adres hello@openforum.com.pl
 4. W przypadku rezygnacji wcześniej niż 14 dni przed wydarzeniem, Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę.
 5. W przypadku rezygnacji mniej niż 14 Zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w całości – może jednak na swoje miejsce wyznaczyć inną osobę.
 6. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna, a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, 14 dni przed wydarzeniem, pisemnie mailem na adres: hello@openforum.com.pl
 7. Brak zgłoszenia rezygnacji przy jednoczesnym nie stawieniu się na Konferencji, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 8. Niedokonanie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z treścią otrzymanej faktury pro-forma jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.
 9. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnika możliwe jest dokonanie zmiany osoby Uczestnika na inną osobę pod warunkiem przesłania danych tej osoby na adres mailowy Organizatora: hello@openforum.com.pl w terminie na 7 dni przed terminem Kongresu.
 10. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od ich wpłynięcia na adres hello@openforum.com.pl

 

5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ITS Comunication Inga Safader – Powroźnik z siedzibą w Medyni Głogowskiej 754 NIP: 815-154-67-06 („Administrator”).
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  • Związanych z realizacją Konferencji (w tym na podstawie zawartej Umowy);
  • Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
  • Archiwizacji;
  • Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  • Wysyłki informacji marketingowych oraz handlowych (na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody);
  • promocji Administratora np. poprzez upublicznianie zdjęć i nagrań z Konferencji
 3. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
  • okres na jaki została udzielona zgoda
  • przepisy prawa, które mogą obligować Organizatora do przetwarzania danych przez określny czas
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Organizatora
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
  • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT;
  • kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
  • Urzędom Skarbowym;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: hello@openforum.com.pl
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
  • okres na jaki została udzielona zgoda
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.